Všeobecné podmínky – Sambucus Kids

Všeobecné podmínky

SIROWA Czech s.r.o.

 

Pravidla a předpisy webových stránek

Omezení odpovědnosti

Tato pravidla a předpisy (dále jen „pravidla“) stanoví podmínky používání webových stránek www.sambucuskids.pl a www.sambucuskids.com (dále jen „webové stránky“). Tato pravidla mohou být získávána, kopírována a tisknuta bez omezení.

Uživatelé se zavazují, že nebudou webové stránky používat žádným způsobem, který je zakázán zákonem, těmito pravidly nebo příslušnými zákony a předpisy České republiky.

Používáním webových stránek uživatelé přijímají podmínky pravidel bez námitek. Pokud uživatelé pravidla nepřijmou, měli by přestat web používat. 

Webové stránky jsou spravovány společností

SIROWA Czech s.r.o. Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ

Naše webové stránky jsou sestaveny velmi pečlivě a neustále se rozšiřují a aktualizují. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, materiální nebo nemateriální škody, které mohou vzniknout použitím informací poskytovaných na tomto webu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nepřetržitou přístupnost těchto webových stránek. Používání webových stránek je na vlastní osobní riziko uživatele, kromě případů, kdy jsou nesprávné informace zveřejněny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Nezaručujeme nepřítomnost počítačových virů, proto se očekává, že uživatel přijme přiměřená bezpečnostní opatření pro svoji vlastní ochranu.

Jsme oprávněni provádět změny nebo vylepšení informací na tomto webu kdykoli a v jakémkoli rozsahu bez předchozího nebo následného oznámení.

 

Obchodní zprávy a informace o produktech

Informace na tomto webu jsou poskytovány jako obecné informace a a jako informace propagující potravinářské výrobky, tj. doplňky stravy – Sambucus Immuno Kids. Nenahrazují odborné, lékařské ani jiné odborné rady. Uživatelé by na základě těchto informací neměli jednat, aniž by nejprve vyhledali příslušnou odbornou radu. Žádné informace na webových stránkách by neměly být interpretovány jako návrh, že (1) je možné se vyhnout lékařským radám, (2) dokonce i zdraví jedinci si zlepší své zdraví užíváním doplňků stravy, (3) zdraví se může zhoršit nebo zlepšit neužíváním doplňků stravy, (4) doplňky stravy mohou nahradit pestrou stravu.

 

Hypertextové odkazy

Kromě našich vlastních informací nabízíme také odkazy na webové stránky třetích stran. Obsah a design webových stránek třetích stran jsou mimo naši kontrolu. Nezaručujeme, že informace na webových stránkách třetích stran jsou přesné nebo správné. Odkazy také nepředstavují žádnou podporu nebo potvrzení obsahu na odkazovaných stránkách. Jednotliví autoři odkazovaných stránek jsou odpovědní za informace, názory a fakta uváděné na jejich webových stránkách. Rovněž nejsme zodpovědní za technické zabezpečení jak odkazů, tak cílových stránek. Neneseme tedy žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které vzniknou použitím informací obsažených v těchto hypertextových odkazech nebo použitím samotných hypertextových odkazů.

 

Používání webových stránek, omezení osobního a nekomerčního použití

Abyste mohli používat tento web, musíte mít dobrý přístup k internetu. Musíte hradit náklady na přístup k internetu, také z mobilního telefonu. Web můžete používat bez registrace a jeho použití je bezplatné a dobrovolné.

Pokud není uvedeno jinak, je web určen pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo prodávat jakýkoli obsah získaný z webových stránek, zejména žádné informace, díla, fotografie, videa získaná z webových stránek.

Můžete zobrazit s výhradou výslovně stanovených omezení nebo omezení týkajících se konkrétního materiálu, elektronicky kopírovat, stahovat a tisknout tištěné části materiálu z různých oblastí webových stránek výhradně pro vaše vlastní nekomerční použití. Jakékoli jiné použití materiálů na tomto webu, včetně (ale nejen) úprav, reprodukce, distribuce, opětovného zveřejnění, zobrazení nebo přenosu obsahu tohoto webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIROWA je přísně zakázáno.

 

Autorská práva

SIROWA zdůrazňuje, že web zahrnuje chráněný obsah, zejména díla chráněná autorskými právy nebo právy průmyslového vlastnictví. Uživatelé musí dodržovat zákony o duševním vlastnictví, včetně autorských práv a práv průmyslového vlastnictví patřících společnosti SIROWA nebo třetím stranám. Jakékoli neoprávněné použití může být považováno za porušení zákonů nebo těchto pravidel. Uživatelé přijímají, že vlastníci obsahu mohou vymáhat svá práva přímo proti uživatelům.

 

„Autorská práva na loga“ nebo „ochranné známky“

Loga, slovní značky, názvy značek nebo ochranné známky použité na tomto webu jsou chráněny nebo mohou být chráněny jejich vlastníkem / tvůrcem nebo vlastníkem autorských práv. SIROWA vlastní nebo získala svolení k použití na tomto webu. Všechny ochranné známky, servisní značky a názvy značek (souhrnně „Značky“), ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem společnosti SIROWA nebo jiných příslušných vlastníků, kteří společnosti SIROWA udělili právo a licenci k používání těchto značek.

 

„Autorská práva k fotografiím“ nebo „Autorská práva k obrázkům“

Fotografie, obrázky nebo videa použitá na tomto webu jsou chráněna vlastníkem / tvůrcem nebo vlastníkem autorských práv. V požadovaných případech SIROWA vlastní nebo získala povolení / licenci k použití na tomto webu.

 

„Autorská práva k textům“

Text používaný na těchto webových stránkách je chráněn nebo může být chráněn vlastníkem / tvůrcem nebo vlastníkem autorských práv. V požadovaných případech SIROWA vlastní nebo získala povolení / licenci k použití na tomto webu.

 

Stížnosti na porušení autorských práv

SIROWA respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele a návštěvníky, aby učinili totéž.

Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte společnosti SIROWA následující informace. Upozorňujeme, že oznámení může být účinné, pouze když obsahuje všechny následující položky:

  1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které je údajně porušeno;
  2. popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vás porušeno;
  3. popis místa, kde se na webu nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva;
  4. vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a všechny další informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby vás společnost SIROWA mohla kontaktovat;
  5. vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  6. vaše prohlášení, pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Oznámení o porušení autorských práv by měla být směrována na: SIROWA Czech s.r.o. Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ
[email protected] (V předmětu uveďte „www.sambucuskids.pl a / nebo www.sambucuskids.com a / nebo www.sambucuskids.cz Web: Upozornění na porušení “.)

 

Pravidla podávání stížností

Stížnosti týkající se webových stránek je třeba zasílat na adresu [email protected]

Všechny stížnosti by měly obsahovat celé jméno uživatele a popis problému.

SIROWA posoudí stížnost nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. SIROWA informuje uživatele o svém rozhodnutí o stížnosti okamžitě e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v stížnosti.

Upozornění: Toto je reklama na doplněk stravy. Vitamíny a byliny ve formě doplňků stravy nemohou deklarovat léčivé účinky a nemohou být zaměňovány za léčivé přípravky.

 

Ochrana dat

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů.

 

Všeobecné

SIROWA si vyhrazuje právo dočasně pozastavit nebo ukončit webové stránky, a to i bez předchozího upozornění uživatelů.

SIROWA má právo tato pravidla upravovat. Informace o datu účinnosti pravidel (včetně jejich aktualizací) budou uvedeny v pravidlech.

Na záležitosti neupravené v těchto pravidlech se vztahují České zákony.

Pokud je jedno nebo více ustanovení v těchto podmínkách neplatných nebo by se mělo stát neplatnými, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou platná v plné platnosti a účinnosti.

V případě jakýchkoli problémů, dotazů nebo návrhů týkajících se informací zveřejněných na webových stránkách nebo samotných webových stránek nás kontaktujte na adrese [email protected].

 

Tato pravidla jsou platná od 1.4.2018.

Na těchto stránkách používáme cookies, např. proto abychom mohli přizpůsobit reklamy vašim preferencím.
Během prohlížení těchto stránek se soubory cookies budou ukládat ve vašem zařízení.
Vždy můžete změnit používání souborů cookies v nastavení vašeho prohlížeče.
Více informací naleznete v sekci “Zásady ochrany osobních údajů”.
K dispozici zde

SOUHLASÍM